Nepřestávej žasnout

„Vzdělávání mysli bez vzdělávání srdce není žádné vzdělávání.“

Neučíme se pro školu, ale pro život.

Naše škola

ZŠ Elanor je malá soukromá škola rodinného typu tvořená 1. i 2. stupněm.  

Tři roky jsme vyučovali děti ve sdružené (komunitní) škole a od 1.9. 2020 jsme se stali registrovanou ZŠ Elanor.  

Principy výuky vycházejí z osobnostně orientovaného modelu vzdělávání podporujícího jedinečnost každého dítěte. Je zaměřen na hodnotové vzdělávání žáků, na partnerství a vzájemný respekt, na individuální přístup k dítěti a na rozvoj jeho zodpovědnosti a samostatnosti.   Podporujeme přirozenou touhu dětí poznávat nové věci, klademe důraz na učení v souvislostech.

Chceme, aby se vyučování odehrávalo ve skutečných prostředích, kde žáci získávají zkušenosti na základě vlastního prožitku. Jeden den v týdnu realizujeme výuku v přírodě, kdy učivo propojujeme s běžným životem kolem nás.  

Učení vychází z individuálních potřeb dětí, z jejich vnitřní motivace, navazuje na jejich dosavadní znalosti. Úkoly zadáváme tak, aby děti samy přicházely na možná řešení.  

Angličtinu vyučujeme od 1. ročníku.  

Ve vyučovacím procesu využíváme prvky sebekontroly a vzájemné kontroly. Zapojujeme děti do práce v týmech a na projektech. Dětem umožňujeme, aby se podílely na prezentaci vlastních výsledků. Důležitou součástí vyučování je práce s chybou, která vede k poznání, že "chybami se člověk učí". Chyba je brána jako běžná součást procesu učení a žák hledá cesty k jejímu postupnému odstranění.  

Způsob výuky je nastaven na individualitu každého žáka. Učitel má čas věnovat se žákům se specifickými potřebami a žáci talentovaní mají prostor k prohlubování svých znalostí a dovedností. Pracujeme na takovém klimatu školy, aby se zde cítili všichni dobře, jak děti a učitelé, tak i rodiče.

Fotogalerie

více fotografií